Substitutiebeleid apotheek WZA v7

000662 v.7

Procedure

Algemeen

Verantwoordelijke

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) streeft naar een doelmatig assortiment van geneesmiddelen en past beperkt een zogenaamde substitutiebeleid toe. Het assortiment is vastgelegd in het ziekenhuisformularium (zoals opgenomen in het EVS). Een belangrijke rol hierbij speelt, naast bilateraal overleg met specialisten, de farmacotherapiecommissie.

Ziekenhuisapotheek WZA

Procedure

Er wordt gebruik gemaakt van een substitutielijst. Deze lijst bestaat uit een overzicht waarin wordt weergegeven, welke niet-formularium geneesmiddelen, die intramuraal zijn voorgeschreven aan klinische patiënten zonder overleg met de voorschrijvend of behandelend arts door de apotheek worden omgezet in formularium-geneesmiddelen.
Apotheker farmacotherapie
Het voorgeschreven geneesmiddel wordt omgezet in equivalente doseringen, gebaseerd op de Defined Daily Dosage (DDD) zoals vastgesteld door de WHO.
Dienstdoend (ziekenhuis)apotheker
Bij voorschriften van niet-formularium geneesmiddelen die niet in de substitutielijst voorkomen, overlegt de dienstdoend ziekenhuisapotheker met de voorschrijvend of behandelend arts.
Dienstdoend (ziekenhuis)apotheker

Afwijking procedure

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt van deze procedure afgeweken, bijvoorbeeld indien de voorschrijvend specialist niet kan worden bereikt of buiten kantooruren. De dienstdoend ziekenhuisapotheker beslist in deze gevallen over het al dan niet substitueren van een niet-formularium artikel. Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk alsnog overleg plaatsvinden.
Dienstdoend (ziekenhuis)apotheker
Daarnaast kan, na overleg, worden besloten in acute situaties een nieuw niet-formularium artikel af te leveren. De voorschrijvend specialist dient zich vervolgens tot de farmacotherapiecommissie te wenden met een verzoek tot opname in het ziekenhuisformularium volgens de procedure “Farmacotherapiecommissie, aanvragen van nieuwe geneesmiddelen”.
Dienstdoend (ziekenhuis)apotheker
De voorschrijver kan door telefonisch contact op te nemen met de dienstdoend apotheker aangeven dat het voorgeschreven geneesmiddel niet mag worden omgezet.
Dit geldt evenzo voor toedieningstijden.
Bevoegd voorschrijver

Autorisatie

Het substitutiebeleid en de daarbij behorende substitutielijst wordt geautoriseerd door de voorzitter van de medische staf.
Voorzitter medische staf

Wijziging en Evaluatie

De inhoud en status van het substitutiebeleid wordt tenminste 1x per jaar geëvalueerd als onderdeel van een kwaliteitsreview. Tussentijdse wijzigingen, vastgesteld in onderling overleg tussen apotheek en specialisten, die de betreffende geneesmiddelen frequent voorschrijven, of de farmacotherapiecommissie, worden tenminste via het WZA-intranet en de voorschrijvende maatschappen binnen het WZA kenbaar gemaakt.
Apotheker farmacotherapie