Haloperidol-decanoaat v5

010014 v.5
Algemeen

Werk volgens de werkinstructie “Klaarmaken en toedienen parenteralia” ID 009831
Zie voor de toelichting op de verschillende onderwerpen de “Handleiding handboek parenteralia” ID 009961

Onverenigbaar met

Geneesmiddelen die onverenigbaar zijn via Y-site, zijn automatisch ook NIET te combineren in een infuus. Andersom geldt dit niet.
Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek

Y-site

 • allopurinol, fenytoine, fluconazol, foscarnet, heparine, piperacilline Infuus
 • nitroprusside
Merknaam

Haldol®

Afleveringsvorm
 • Ampul met 5 mg = 1 ml (5 mg/ml) haloperidol
 • Ampul met 50 mg = 1 ml (50 mg/ml) en 100 mg = 1 ml (100 mg/ml) haloperidol (als decanoaat) “Depot”, voor intramusculaire toediening
F.T.G.

Antipsychotica

Toedieningsroute
 • Subcutaan: onverdund (5 mg/ml) (bij therapieresistente hik)
 • Subcutaan als continue infuus: veelal met behulp van medicatiecassette (palliatieve fase)
 • Intramusculair: onverdund (5 mg/ml)
 • Intramusculair “Depot”: onverdund, diep spuiten
 • Intraveneus als bolusinjectie: onverdund (5 mg/ml) langzaam, de toedieningssnelheid is 5 mg/minuut
 • Intraveneus met behulp van spuitenpomp zie het protocol Haloperidol spuitenpomp
Toedieningscategorie

Categorie A: Injectie: intramusculair, intraveneus als bolusinjectie
Categorie D: Infusie uitsluitend met spuitenpomp toedienen.

Bekwaamheidsniveau

S.C./I.M./I.V./Infusie: Niveau 2: Toediening door elke gediplomeerde verpleegkundige die is ingewerkt in het klaarmaken en toedienen van parenteralia, mits de maximale toediensnelheid in geval van bolusinjectie i.v. in acht wordt genomen.

Houdbaarheid

Houdbaarheid na klaarmaken tot toediening: 1 uur bij kamertemperatuur, buiten invloed van licht.
Houdbaarheid na aanhangen: 23 uur bij kamertemperatuur.
(de totale houdbaarheid is 24 uur bij kamertemperatuur)

Acute reacties

Zelden: rash, urticaria, anafylactische shock.

Bijwerkingen

Slaperigheid, verwardheid, extrapiramidale effecten, initiatiefloosheid, droge mond, visusstoornissen, obstipatie, urineretentie, hyperprolactinemie, QT-verlenging (m.n. bij i.v. gebruik in hogere doseringen).
Zelden: orthostatische hypotensie, gewichtstoename, convulsies, torsade de pointe (m.n. Bij hoge i.v. doseringen). Ten gevolge van hoge doseringen: leverfunctiestoornissen, maagdarmklachten.

Gebruikelijke dosering volwassenen

Uitsluitend ter controle!

 • S.C. : continue infusie, meestal 1-4 mg per 24 uur.
 • S.C. bij hik: 1-3 keer per dag 1-2 mg.
 • I.M.: 1-10 mg per keer, max. 60 mg per dag
 • I.M. “Depot”: aanvankelijk 25-75 mg (max. startdosering 100 mg). Onderhoudsdosering 50-300 mg per 4 weken
 • I.V. als bolusinjectie: 2,5 mg per keer
 • I.V. met behulp van spuitenpomp: zie protocol haloperidol spuitenpomp
Verenigbaar met

Geneesmiddelen die in een infuus gecombineerd mogen worden, zijn automatisch ook via Y-site verenigbaar. Andersom geldt dit niet.
Indien een middel NIET genoemd wordt: ga er vanuit dat het NIET verenigbaar is, vraag bij onduidelijkheden de ziekenhuisapotheek

Y-site

 • cimetidine, dobutamine, dopamine, famotidine, filgrastim, lidocaine, nitroglycerine, noradrenaline, ondansetron, theofylline

Infuus

 • buprenorfine
Bijzonderheden
 • Het depotpreparaat is uitsluitend bestemd voor intramusculaire toediening; het wordt gebruikt in de onderhoudsbehandeling van o.a. psychosen.
 • Het depotpreparaat bevat sesamolie als solvens.
 • Het maximum toe te dienen volume van het depot-preparaat is 3 ml per injectieplaats.
 • Maximale concentraties worden bereikt bij de gewone injectie na 10–20 minuten en bij de depotinjectie na ongeveer 1 week.
 • Promethazine en haloperidol mogen bij acute agitatie (psychiatrie) samen in een spuit gecombineerd worden. In dit geval wel vlak voor toediening mengen vanwege het risico op ontstaan van een neerslag.
Datum

06-2021
Ziekenhuisapotheek WZA