Osteoporose profylaxe en behandeling

004707 v.5

Algemeen

Algemene of primaire preventie van osteoporose

Voorop staat het stimuleren van lichamelijke activiteit, waarbij gewichtsdragende lichaamsbeweging (wandelen, traplopen, springen en hardlopen) een groter effect heeft op de botmassa dan gewichtsondersteunende lichaamsbeweging (fietsen en zwemmen). Op hogere leeftijd (75+) dienen maatregelen ter voorkoming van fracturen (bijvoorbeeld heupbeschermers) te worden overwogen. Naast lichaamsbeweging is inname van voldoende calcium (1000-1200 mg/dag) belangrijk. Dit wordt bereikt indien, naast de basisvoeding, circa vier zuivelconsumpties (glazen melk, melkproducten of plakken kaas) per dag worden genuttigd. Als een calciuminname van meer dan 500 mg/dag met de voeding niet haalbaar is, moet extra calcium in de vorm van een calciumsupplement worden geadviseerd. Aanbevolen wordt om de volgende patiënten in aanmerking te laten komen voor calciumsuppletie:

 • Personen die minder dan 1000-1200 mg calcium per dag via de voeding krijgen, en daarnaast corticosteroïden gebruiken (gedurende drie maanden of langer ≥ 7,5 mg prednisolon (equivalent) per dag)
 • Personen met osteoporotische fracturen of personen die medicamenteus worden behandeld voor osteoporose (indien calciuminname via de voeding < 1000-1200 mg/dag)

Naast calciumsuppletie is vitamine D-suppletie essentieel in de preventie van osteoporose. Calciumsuppletie alleen heeft een beperkt effect op de reductie van wervelfracturen.
Vitamine D reguleert de calciumhomeostase. In een meta-analyse met 9.820 ouderen werd vastgesteld dat vitamine D 700-800 IE per dag, al dan niet in combinatie met calcium, leidt tot een reductie van het aantal heupfracturen. De nieuwste concept CBO richtlijn adviseert 800 IE vitamine D per dag. Vitamine D kan ook eenmaal per week worden gedoseerd (5600 IE). Vitamine D suppletie is alleen zinvol bij voldoende calciuminname.
Voor Vitamine D is via een meta-analyse aangetoond dat 15 patiënten met vitamine D behandeld moeten worden om één val te voorkomen. (NNT 15)[3]

Toxiciteit van vitamine D:

 • Chronisch gebruik van 50.000-100.000 IE/dag bij een volwassene
 • Chronisch gebruik van 1000 IE/dag bij een kind
 • Gevolg van een overdosering van vitamine D is hypercalciëmie (duur: tot 2 maanden)

Secundaire preventie en behandeling osteoporose

Voor het starten van een behandeling met een bisfosfonaat is het noodzakelijk dat er een levensverwachting van tenminste 1 jaar is en de patiënt nog een kans heeft om te vallen (dus niet bij bedlegerige patiënten. Naar deze groep mensen is geen onderzoek verricht en als er weinig kans is op breuk wegen de nadelen van bisfosfonaat-gebruik niet op tegen de voordelen ervan). De behandeling duurt 5 jaar. Controle op therapietrouw is nodig; 50% van de behandelde groep stopt binnen een jaar. Na 5 jaar vindt meting van de botmineraaldichtheid m.b.v. botdensitometrie plaats. Bij een afwijkend resultaat moet de behandeling worden gecontinueerd.

Bij het gebruik van bisfosfonaten moet voorzichtigheid betracht worden bij patiënten met stoornissen (in recent verleden) in het bovenste deel van het maagdarmkanaal (dysfagie, gastritis, ulcus, bloeding, chirurgie). Bij optreden van plaatselijke symptomen óf als garantie voor veilige opname niet gegeven kan worden, dient de behandeling te worden gestaakt. Daarnaast moet sprake zijn van een nierfunctie met een creatinineklaring > 30 ml/minuut.

Aanbevelingen corticosteroïden en osteoporose

Het verdient aanbeveling om bij alle patiënten die behandeld gaan worden met ≥ 15 mg prednisolon (equivalent) per dag en bij wie verwacht mag worden dat deze behandeling langer zal duren dan drie maanden, zo snel mogelijk te starten met behandeling met een bisfosfonaat. Bij postmenopauzale vrouwen en oudere mannen (70+) wordt dit al geadviseerd bij het gebruik van ≥ 7,5 mg prednisolon (equivalent) per dag. Ook bij corticosteroïden die korter dan drie maanden worden gebruikt (stootkuren), moet worden gestart met een bisfosfonaat zodra de cumulatieve dosering prednisolon groter is geworden dan 1 gram.

De behandeling met een bisfosfonaat moet worden gecontinueerd zolang de behandeling met corticosteroïden voortduurt. Na het stoppen van het corticosteroïdgebruik kan de behandeling met bisfosfonaten worden gestaakt, tenzij nog sprake is van een verhoogd risicoprofiel.

Bij jongere patiënten die langer dan drie maanden behandeld gaan worden met ≥ 7,5 mg prednisolon (equivalent) wordt geadviseerd de BMD te meten. Patiënten met een Z-score < -1 of T-score < -2,5 komen in aanmerking voor behandeling met een bisfosfonaat.

Diuretica en osteoporose

Lisdiuretica –> Ca2+ verlies

Thiazidediuretica –> Ca2+ retentie

Dit houdt in dat bij gebruik van lisdiuretica bij risicopatiënten extra op het calcium moet worden gelet. Het valt te overwegen om patiënten met een lisdiureticum om te zetten naar een thiazidediureticum.

Tabel 1: Fractuurrisicoscore: bij een totaal van 4 punten of meer wordt een DXA geadviseerd
RisicofactorRisicoscore
Gewicht < 60 kg en/of BMI < 20 kg/m2 $1
Leeftijd > 60 jaar1
Leeftijd > 70 jaar (dan risicoscore > 60 jaar niet extra meetellen)2
Eerdere fractuur na het 50e levensjaar #1
Heupfractuur bij een ouder1
Verminderde mobiliteit **1
Reumatoïde artritis1
Meer dan /e/en keer vallen in het laatste jaar @1
Aandoening of situatie geassocieerd met secundaire osteoporose *1
Gebruik van glucocorticoïden (> 3 maanden, ≥ 7,5 mg/dag) ~4
Zonder naam (1)

Niet-medicamenteuze behandeling

Heupbeschermer (HIPS) heupbeschermingssysteem + 3 broeken, meerdere typen zijn mogelijk. Begeleiding van verzorgend personeel is essentieel voor een goede effectiviteit van de heupbeschermers.

Medicamenteuze behandeling

Bisfosfonaten

1. Alendroninezuur (Fosamax)
2. Risedronaat bij gastrointestinale intolerantie voor alendronaat zonder voorgeschiedenis van gastrointestinale klachten
3. Strontiumranelaat (Protelos) bij intolerantie voor bisfosfonaten

Calcium

1. Calciumcarbonaat (Calci-Chew®)
2. Calciumcarbonaat/lactogluconaat (Calcium Sandoz Forte®)

Vitamine D

1. Colecalciferol (Davitamon D®, Devaron®)

Referenties

 1. NHG standaard osteoporose 2012
 2. CBO richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie. Derde herziening (2011)
 3. Mulder H, Vitamine D suppletie bij ouderen, PW 1998; 1368
 4. Bischoff-Ferrari, Dawson-Hughes B et all. Effect of Vitamin D on Falls; a meta-analysis. JAMA 2004;291(16):1999-2006
 5. Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, et all. Fracture prevention with vitamin D supplementation: a meta-analysis of randomized controlled trials JAMA 2005; 293: 2257-2264
 6. Meyer G, Warnke A, et all. Effect on hip fractures of increased use of hip protectors in nursing homes: cluster of randomised controlled trial. BMJ 2003:326:76-78
 7. A.L.M. Kerremans Medicamenteuze behandeling van osteoporose (gebu 2007 (mrt); 41:25-33)
 8. Gerard W.K. Hugenholtz et all. Risk of hip/femur fractures in patients using antipsychotics. Bone 37 (2005) 864–870
 9. Informatorium Medicamentorum 2014, WINAp
 10. Tisdale JE, Miller DA. Drug-Induced Diseases; Prevention, Detection and Management. ASHP 2005Jos P.M.Wielders, Frits A.J. Muskieten, Albert van der Wiel. Nieuw licht op vitamine D. Ned Tijdschri Geneeskunde 2010;154:A1810