Impetigo v5

007100 v.5

Algemeen

mpetigo (krentenbaard) is een oppervlakkige infectie van de huid, meestal met Staphylococcus aureus (90%), soms met Streptococcus pyogenes (10%) en soms beiden. Er zijn twee vormen impetigo: impetigo vulgaris of crustosa en impetigo bullosa. Impetigo vulgaris komt het meeste voor. Impetigo vulgaris of crustosa kenmerkt zich door laesies van geelbruine korsten, terwijl bij impetigo bullosa blaarvorming het klinisch beeld bepaalt. Impetigo komt meestal voor in het gelaat.
Er ontstaan puisten die blaasjes vormen, deze gaan open en het exsudaat droogt in, vervolgens ontstaan korsten die na een aantal dagen afvallen. De kans op besmetting is in de periode tot het indrogen van de blaasjes groot.
Van impetiginisatie is sprake wanneer een tevoren bestaande dermatose (vaak eczeem) geïnfecteerd raakt.

Aanwijzingen voor het maken van een keuze

Impetigo gaat vanzelf over in 1-3 weken, maar sneller met behandeling. Het nut van het gebruik van antiseptica en desinfectantia is onvoldoende onderzocht.
Indien er sprake is van een recidief, dient een neuskweek te worden uitgevoerd (eventueel de neus mee behandelen).
Bij geïmpetiginiseerd constitutioneel eczeem dient de eczeem behandeling geïnventariseerd te worden. Behandel impetiginisatie van andere dermatosen als impetigo.

Niet-medicamenteuze behandeling

  • Regelmatig handen wassen met zeep en nagels kort knippen.
  • Handdoek niet delen met een ander en deze dagelijks verschonen.
  • Dagelijks lichaam wassen. Gebruik eventueel een milde zeep. Spoel zeepresten goed af en maak de huid vervolgens goed droog.
  • Contact met de geïnfecteerde huid (bv. door krabben) vermijden.
  • Baden of een nat verband is niet zinvol, behalve om korsten los te weken.

Medicamenteuze behandeling

Bij beperkte impetigo zonder algemene ziekteverschijnselen:
1 Fusidinezuur crème (Fucidin®) 3x daags cutaan, gedurende maximaal 14 dagen

Bij onvoldoende resultaat:
2 Flucloxacilline 4x daags 500 mg oraal, gedurende 7 dagen

Bij penicilline-overgevoeligheid:
of azitromcyine 1x daags 500 mg oraal, gedurende 3 dagen
of clindamycine 3x daags 600 mg oraal, gedurende 7 dagen

Bij recidiverende impetigo en positieve neuskweek voor Staphylococcus aureus: Overweeg preventieve behandeling
3 Mupirocine (Bactroban) zalf 3x daags aanbrengen in de vestibulum nasi, gedurende 1 week

Referenties

1. Farmacotherapeutisch Kompas, Bacteriële huidinfecties, geraadpleegd juni 2020
2. NHG-standaard Bacteriële huidinfecties M68, geactualiseerde versie 2017
3. Huidziekten.nl, Impetigo (krentenbaard) en impetigo bullosa, geraadpleegd juni 2020