Euthanatica, aflevering en toepassing Procedure

003126 v.5

Procedure

 

Verantwoordelijke

Algemeen

De KNMP heeft haar standpunt inzake euthanasie in een discussienota vastgelegd. Tevens is er een rapport beschikbaar over technische aspecten bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. In de zorgvuldigheidscriteria van de KNMP staat: “Besluit tot afleveren: het besluit tot afleveren van een euthanaticum kan pas genomen worden, nadat tijdig overleg heeft plaatsgevonden tussen de betrokken arts(en) en apotheker. De arts dient daarbij de apotheker voldoende op de hoogte te stellen over de voor de apotheker relevante achtergronden. Dit kan mondeling plaatsvinden. De apotheker kan, zo nodig, over de farmaceutische aspecten een collega raadplegen, zonder de vertrouwelijkheid naar arts en patiënt te schaden.”
Arts / Ziekenhuisapotheker
De NVZA staat op het standpunt, dat de ziekenhuisapotheker m.b.t. de aflevering van euthanatica een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft (mede op grond van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg)
Ziekenhuisapotheker
De in de ziekenhuisapotheek van het WZA geldende procedure is vooral gebaseerd op het standpunt van de NVZA. Dit houdt o.a. in, dat aflevering van euthanatica uitsluitend door of in direct overleg met de dienstdoende ziekenhuisapotheker dient te gebeuren.
Ziekenhuisapotheker
Het kan met dit voorschrift niet worden uitgesloten, dat in het ziekenhuis euthanasie wordt toegepast met de genoemde of andere geneesmiddelen, zonder dat deze daartoe specifiek door de apotheek zijn afgeleverd voor dat doel; dit laatste is ook niet het doel van deze regeling.
Ziekenhuisapotheker
Bij de toetsing van het verzoek tot aflevering behoort ook een oordeel over de doelmatigheid van de door de arts gekozen werkwijze. Voor technische informatie wordt verwezen naar de werkinstructie Euthanatica, aflevering en toepassing.
Ziekenhuisapotheker

Verantwoordelijkheden

De (dienstdoende) ziekenhuisapotheker is verantwoordelijk voor het aannemen, beoordelen, afwerken van de aanvraag en de ter hand stelling.
Indien er sprake is van een bereiding, wordt deze in principe door een apothekersassistent gedaan. De daartoe gevraagde apothekersassistent mag weigeren medewerking te verlenen. De (dienstdoende) ziekenhuisapotheker kan dan een andere apothekersassistent vragen de bereiding ter hand nemen.
Ziekenhuisapotheker / apothekersassistente

Procedure

Een verzoek tot het leveren van euthanatica kan uitsluitend mondeling door een arts bij de (dienstdoende) ziekenhuisapotheker worden ingediend.
Indien de ziekenhuisapotheker gewetensbezwaren heeft tegen het afleveren van euthanatica, dan schakelt hij één van de andere ziekenhuisapothekers in.
De betrokken ziekenhuisapotheker vraagt de arts of aan de geldende wettelijke procedureregels voldaan is en op welke wijze de euthanasie zal worden uitgevoerd.
Ziekenhuisapotheker
Bij afdoende beantwoording vult de arts een euthanatica-afleveringsformulier in, waarin één en ander is vastgelegd, zoals de Opiumwet voorschrijft. Dit euthanatica-afleveringsformulier wordt als recept beschouwd. Het wordt opgeborgen als een Opiumwetrecept.
Ziekenhuisapotheker
De betrokken ziekenhuisapotheker stelt de toedieningsgereedgemaakte euthanatica en hulpmiddelen ter hand aan de arts en geeft zonodig een toelichting.
Ziekenhuisapotheker
De arts neemt zelf de middelen in ontvangst. In principe wordt alleen aan de volgende categorieën artsen afgeleverd:

  • medisch specialisten uit het WZA (dus geen arts-assistenten)
  • artsen uit één van de door de ziekenhuisapotheek verzorgde instellingen
Arts
In alle gevallen dient de ziekenhuisapotheker zich voldoende op de hoogte te stellen van de identiteit van de arts.
Ziekenhuisapotheker
Levering van euthanatica aan andere apotheken wordt als een eenvoudige doorlevering beschouwd; deze procedure is daarop niet van toepassing. De (dienstdoende) ziekenhuisapotheker verzamelt de euthanatica en hulpmiddelen, stelt deze ter hand aan de openbaar apotheker en geeft zonodig een toelichting.
Ziekenhuisapotheker
Zowel medicatie welke niet gebruikt is als restanten medicatie, dient door de arts persoonlijk aan de (dienstdoende) ziekenhuisapotheker te worden overhandigd.
Arts
De ziekenhuisapotheker zorgt voor correcte afvalverwerking van de gebruikte middelen.
Ziekenhuisapotheker

Literatuur

KNMP/KNMG richtlijn “uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding.” Augustus 2012.
Werkinstructie Euthanatica, aflevering en toepassing”
Richtlijn euthanasie (WZA- nb op KIS)